History

ประวัติสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2532 ในงานเลี้ยงฉลองปริญญามหาบัณฑิต EXEC รุ่น 2 ณ โรงแรมบางกอกฮิลตัน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ชุมนุมของนิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบันโครงการ MBA-EXEC จุฬาฯรุ่น 1-4 และ คณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ประกอบด้วยผู้แทน EXEC ทั้ง 4 รุ่น ในชื่อว่า “ชมรม MBA-EXEC จุฬาฯ” และได้ทำการเลือกประธานชมรม โดย นายแพทย์วิชาญ พิทักษ์สิทธิ์ (EXEC 1) เป็นประธานชมรมฯคนแรก

วัตถุประสงค์หลักเบื้องต้นของชมรมฯ เป็นไปตามความคาดหวังของคณะฯ นั่นคือ “สร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิก MBA-EXEC ด้วยกัน และ MBA ภาคปกติ เสริมสร้างความรู้ให้แก่สมาชิกชมรมฯตลอดเวลา ช่วยเหลือและสนับสนุน การดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสังคมประเทศชาติเพื่อสะท้อนภาพพจน์ที่ดี”

ภารกิจของชมรมฯในช่วงเริ่มแรก ได้แก่การร่างข้อบังคับและออกแบบตราสัญลักษณ์ของชมรม และชวนให้นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน ได้เข้ามาเป็นสมาชิก กิจกรรมจะเน้นไปในทางด้านการทำความรู้จักกัน การเชื่อมความสามัคคีในหมู่สมาชิก มีการจัดงาน Sport Day MBA Night งานฉลองปริญญาให้แก่มหาบัณฑิตรุ่นที่จบ และส่งข่าวสารถึงสมาชิกในชื่อว่า “สารชมรม MBA-EXEC จุฬาฯ”

จากนั้นประธานชมรมฯ รุ่นต่อๆไป ได้แก่

 • คุณปรีชา เศขรฤทธิ์ (EXEC 4) 2534-2535
 • คุณสุทธิเกียรติ โสภนิก (EXEC 5) 2535-2536
 • คุณบุญไทย แก้วขันตี (EXEC 6) 2537-2539
 • คุณสุมาตร ภู่ภักดี (EXEC 8) 2539-2544

ในช่วงเวลา พ.ศ.2539-2544 นี้ได้รวบรวมสมาชิกนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันของทุกโครงการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯมากขึ้น และเปลี่ยนชื่อ (อย่างไม่เป็นทางการ) ว่า “ชมรม เอ็ม บี เอ จุฬาฯ” โดยมีผู้แทนจากทุกโครงการเป็นรองประธานและกรรมการของชมรมฯ และมีดำริที่จะเปลี่ยนสถานะเป็น “สมาคม เอ็ม บี เอ จุฬาฯ” ต่อไป

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2547 นิสิตเก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคผู้บริหาร (Executive) รุ่นที่ 17 ได้เป็นประธานในการจัดงานครบรอบ 20 ปี หลักสูตรเอ็มบีเอ จุฬาฯ หลังจากนั้น ได้รับการทาบทามจากประธานหลักสูตรเอ็มบีเอ จุฬาฯ รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย ให้ดำเนินการชมรมเอ็มบีเอ จุฬาฯต่อไป โดยมีประธานชมรมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีก 4 สมัย ดังนี้

 1. คุณพเยาว์ มริตตนะพร (EXEC 17) พ.ศ.2547-2549
 2. คุณวิชาญ อร่ามวารีกุล (EXEC 9) พ.ศ.2549-2551
 3. คุณวิเชียร จูประเสริฐพร (EXEC 18) พ.ศ.2551-2553
 4. คุณโตสิต วิสาลเสสถ์ (EXEC 17) พ.ศ.2553-2555

และได้มีการร่างข้อบังคับของชมรมขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานร่วมกัน โดยมีกรรมการชมรมฯที่มาจากทุกรุ่น ทุกหลักสูตร

 

ในปี พ.ศ.2554 ภายใต้ความร่วมมือของชาวเอ็มบีเอจุฬาฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเป็น “สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 โดย คุณโตสิต วิสาลเสสถ์ เป็นนายกสมาคมก่อตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ของสมาคม ดังนี้

 1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการ และเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิแห่งสถาบันการศึกษา และหลักสูตรเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. สร้างเครือข่าย ด้านวิชาการ และด้านธุรกิจ รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก หน่วยงานอื่น และสังคมโดยรวม
 3. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สมาชิก คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ หลักสูตรเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. กระทำการอื่นใดอันจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น และจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

 

นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีรายนามดังนี้

 1. คุณโตสิตวิสาลเสสถ์ นายกสมาคมฯก่อตั้ง (พ.ศ. 2554-2555)
 2. คุณสุชาย พรศิริกุล สมัยที่ 1 (วาระพ.ศ. 2555-2557)
 3. คุณดารณี หัวใจ สมัยที่ 2 (วาระพ.ศ. 2557-2559)
 4. คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย สมัยที่ 3 (วาระพ.ศ. 2559-2561)
 5. คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย สมัยที่ 4 (วาระพ.ศ. 2561-2563)