35 ปี ดีเด่น

35 ปี ดีเด่น

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง บริษัท
1 คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
MBA Chula Regular 1
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
2 คุณบัณฑิต พงศาโรจนวิทย์
MBA Chula Executive 2
นายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย / กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ที เท็กซ์ไทล์ จำกัด และบริษัทในเครือ
3 คุณสุวัฒน์ วสะภิญโญกุล
MBA Chula Executive 5
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สถาปนิก 49 เฮ้าส์ดีไซน์ จำกัด
4 ดร.ธนพล ก่อฐานะ
MBA Chula Executive 6
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5 ภก.ธนากร อุ่นปิโยดม
MBA Chula Executive 8
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอโรแคร์ จำกัด และ บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด
6 คุณสุทธิ สุขบุญทิพย์
MBA Chula Executive 9
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยโอโนโน่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
7 ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ
MBA Chula Executive 17
ผู้จัดการ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสัมมาชีพชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
8 ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์
MBA Chula Executive 18
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
9 นพ.ธนกฤต จินตวร
MBA Chula Executive 22
รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

Back