ผู้ได้รับรางวัล JUMC STAR 2018

JUMC STAR 2018

รายชื่อผู้รับรางวัล JUMC STAR 2018 Excellence
คุณชาตยา สุพรรณพงศ์ BBQ Plaza
คุณธกานต์ อานันโทไทย Globish
คุณรวิศ หาญอุตสาหะ Srichand
คุณธีรพงษ์ รัตนศิริทราวุธ Rabbit Digital Group
คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ Ricult

รายชื่อผู้รับรางวัล JUMC STAR 2018
คุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ VT Thai
คุณโจม พารณจุลกะ Laemket
คุณชลากร เอกชัยพัฒนกุล Ohkajhu
คุณนิธิ สัจจทิพวรรณ My Cloudfulfillment
คุณพงศธร ธนบดีภัทร Refinn

Back