Land Process สร้างเมืองคู่กับสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันคนเริ่มให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในระดับประเทศนั้น การออกแบบเมืองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมถือว่าสำคัญมากเช่นเดียวกัน ซึ่ง Land Process นั้นให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มาก มาฟังแนวคิดจากคุณกชกร วรอาคม กรรมการผู้จัดการ บริษัท Land Process กันได้เลย

เมื่อต้องพร้อมพื่อรับมือเมืองเที่ติบโตอย่างรวดเร็ว

คุณชกร วรอาคม กรรมการผู้จัดการ บริษัท Land Process จำกัด ได้รับรางวัล JUMC STAR รวมถึงได้รับรางวัลเป็นผู้หญิง 1 ใน 15 คนที่เป็นผู้นำต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อน ในฐานะที่เป็นสถาปนิกซึ่งมีผลงานการสร้างอุทยานจุฬาฯ 100 ปี ที่ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วม เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของกรุงเทพฯเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ และการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่มีพื้นที่ในการระบายน้ำเพียงพอ คุณกชกรเป็นภูมิสถาปนิก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องต้นไม้ โดยต้นไม้เป็นสิ่งที่สามารถดูดคาร์บอนได้ มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพมาก จึงต้องการนำความรู้จากวิชาชีพมาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วม ดังนั้นอุทยานจุฬาฯ 100 ปีจึงเป็นสวนสาธารณะที่เป็นที่เก็บน้ำฝน และนำน้ำฝนมาใช้ประโยชน์ตอนช่วงหน้าแล้ง

สิ่งที่ท้าทาย คือ การที่เจ้าของธุรกิจออกแบบการใช้พื้นที่โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย จะต้องปรับ Mindset ว่าประโยชน์ที่จะได้ คือ ส่งผลดีต่อสังคมและเมือง แม้จะต้องเสียกำไรไปบ้างแต่ผลที่ได้กลับมามีความคุ้มค่ามากกว่า คือเป็นความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ผลงานอื่นๆ เช่น อาคารผู้ป่วย 100 ปีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาปัตยกรรมสีเขียวทำร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ สวนลอยฟ้าของโรงพยาบาลรามาธิบดี ปรับพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานมาให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ใช้ประโยชน์

นำการเรียนภูมิสถาปัตย์มาปรับใช้

ภาควิชาภูมิสถาปัตย์จะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่ภายนอกอาคาร เช่น ทางเดิน ถนน ต้นไม้ โดยจะต้องนำภูมิสถาปัตย์ไปพิจารณาควบคู่เวลาสร้างอาคารด้วย การเรียนภูมิสถาปัตย์ที่จุฬาฯ และ Harvard แตกต่างกันตรงที่ว่า ที่จุฬาจะสอนพื้นฐานการออกแบบ ส่วนที่ Harvard จะได้มุมมองที่หลากหลายมากขึ้น สามารถนำมาปรับใช้กับการออกแบบที่ไทยได้ โดยจะต้องออกแบบโดยคำนึงถึงหลายๆด้าน ให้การลงทุนมีความคุ้มค่าในทุกมิติ

Back