Defence Technology Institute

17 สิงหาคม 2566
0 Comments

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พาไปเปิดวิสัยทัศน์กับเทคโนโลยียุคใหม่ และโอกาสทางธุรกิจ ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)กระทรวงกลาโหม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *