About us

ประวัติสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำริเริ่มก่อตั้ง 29 กรกฎาคม ๒๕๓๒ ในชื่อว่า “ชมรม MBA – EXEC จุฬาฯ” ในงานเลี้ยงฉลองปริญญามหาบัณฑิต EXEC  รุ่น 2 ณ โรงแรมบางกอกฮิลตัน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ชุมนุมของนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันโครงการ MBA – EXEC จุฬาฯ รุ่น 1 – 4 และคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ คณะก่อการเริ่มแรก ประกอบด้วยผู้แทน EXEC ทั้ง 4 รุ่น ได้แก่

รุ่น 1 

นายแพทย์วิชาญ พิทักษ์สิทธิ์
คุณสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร
คุณบัญชา พรประภา
คุณปริญญ์ จงวัฒนา

รุ่น 2

คุณกมล พิริยพณิช
คุณสุนทร กระตุฤกษ์
คุณพงษ์เทพ คันธศักดิ์ศิริ
คุณวิลาวัลย์ นิมากร

 

รุ่น 3  

คุณบรรพต จำรูญโรจน์
คุณนิชชัย คัณธมาส
คุณเทียนชัย เลื่อนประกันสิทธ์
คุณสุมาตร ภู่ภักดี

รุ่น 4

คุณปรีชา เศขรฤทธิ์
คุณวันชัย ธัญญศิริ
คุณนิวัฒน์ ทุติยภาค
คุณพรเทพ ชาญปริยวาทีวงศ์

สร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิก MBA ด้วยกัน เสริมสร้างความรู้ให้แก่สมาชิกชมรมฯตลอดเวลา ช่วยเหลือและสนับสนุน การดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสังคมประเทศชาติ เพื่อสะท้อนภาพพจน์ที่ดี

ภารกิจของชมรมฯ ในช่วงเริ่มแรก ได้แก่การร่างข้อบังคับและออกแบบตราสัญลักษณ์ของชมรม และชวนให้นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน ได้เข้ามาเป็นสมาชิก กิจกรรมจะเน้นไปในทางด้านการทำความรู้จักกัน การเชื่อมความสามัคคีในหมู่สมาชิกมีการจัดงานSport Day MBA Night งานฉลองปริญญาให้แก่มหาบัณฑิตรุ่นที่จบ      และส่งข่าวสารถึงสมาชิกในชื่อว่า “สารชมรม MBA – EXEC จุฬาฯ”

ในช่วงเวลา พ.ศ. 2539 -2544 นี้ได้รวมรวบสมาชิกนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน ของทุกโครงการ        เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯมากขึ้น และ เปลี่ยนชื่อ ( อย่างไม่เป็นทางการ ) ว่า “ชมรม เอ็ม บี เอ จุฬา” โดยมีผู้แทนจากทุกโครงการเป็นรองประธาน และกรรมการของชมรมฯ และมีดำริที่จะเปลี่ยนสถานะเป็น                 “สมาคม เอ็ม บี เอ จุฬาฯ” ต่อไป

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2547 นิสิตเก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคผู้บริหาร (Executive) รุ่นที่ 17 ได้เสนอคุณพเยาว์ มริตตนะพร ขึ้นเป็นประธานชมรมฯ วาระ พ.ศ. 2547 – 2549 ต่อมาคุณวิชาญ อร่ามวารีกุล นิสิตเก่าExecutive MBA รุ่น 9 ก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธาน ชมรมฯ วาระ พ.ศ. 2549 – 2551 และ           คุณวิเชียร จูประเสริฐพร นิสิตเก่า Executive MBA รุ่น 18 ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชมรมฯ วาระ            พ.ศ. 2551 – 2553 ปัจจุบัน คุณโตสิต วิสาลเสสถ์ Executive MBA รุ่น 17 ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธาน  ชมรมฯ และได้มีการร่างข้อบังคับของชมรมขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานร่วมกัน โดยมีกรรมการชมรมฯ ที่มาจากทุกรุ่น ทุกหลักสูตร วัตถุประสงค์ของชมรมฯ มีดังนี้

1.) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสมาชิก คณาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตร เอ็ม บี เอ จุฬาฯ

2.) สร้างเครือข่ายด้านวิชาการ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสมาชิก บุคคล หน่วยงานอื่น และสาธารณชน

3.) เสริมสร้างเกียรติแห่งสถาบันการศึกษา และสมาชิกผู้ได้ประกอบกิจอันเป็นประโยชน์ที่มีชื่อเสียง

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ทุกประการไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

กรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่อยู่ในข้อบังคับใหม่ทั้ง 6 หลักสูตรของ เอ็ม บี เอ จุฬาฯ ต่างทำงานกัน           ด้วยความตั้งใจตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ทางหลักสูตร เอ็ม บี เอ จุฬาฯ ครบรอบ 30 ปีจึงมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ งาน 30 ปี เอ็ม บี เอ จุฬาฯ ช่วงปลายปี 2554 และจะมีงานสัมมนาใหญ่ปลายปี        พ.ศ. 2555 ทั้งหมดนี้ก็คือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของชมรมนิสิตเก่า เอ็ม บี เอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และในปี พ.ศ. 2554 ภายใต้ความร่วมมือของชาวเอ็มบีเอจุฬาฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเป็น “สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” อย่างเป็นทางการ    เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554